ActivaFP

ActivaFP és un programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que des de 2018 ve donant suport i impulsant canvis a metodologies actives d’aula als centres educatius d’FP d’arreu de Catalunya, per desenvolupar aprenentatges basats en projectes.

En relació amb l’alumnat.

  1. Oferir a l’alumnat models d’aprenentatge que li atorguin la responsabilitat de resoldre, de manera col·laborativa, reptes i projectes vinculats a situacions similars o iguals a les que es donen en l’àmbit professional del perfil del cicle.
  2. Resoldre reptes i projectes mitjançant la recerca i la producció del coneixement necessari; definir, organitzar i fer les actuacions necessàries per assolir el resultat adequat. Validar-lo i extreure’n conclusions.

 

En relació amb l’equip docent.

  1. Assessorar i formar el professorat dels equips docents en l’elaboració de les programacions que integrin resultats d’aprenentatge de diverses unitats formatives i/o mòduls professionals. Aquestes programacions han de potenciar les competències transversals dels alumnes i l’adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, mitjançant l’ús de metodologies d’aprenentatge basades en reptes i projectes.
  2. Assessorar i formar el professorat per dissenyar, programar, organitzar i guiar activitats basades en reptes i projectes, vinculades a situacions professionals o laborals.
  3. Assessorar i formar el professorat per dissenyar estratègies i activitats d’avaluació dels resultats d’aprenentatge, desenvolupats mitjançant reptes i projectes, dels mòduls professionals, les seves unitats formatives, i dels objectius generals del cicle.
  4. Assessorar i formar el professorat per definir i experimentar itineraris d’evolució progressiva, mitjançant:
   1. reptes plantejats per l’equip docent,
   2. reptes plantejats per empreses,
   3. transferència de coneixement per respondre a necessitats concretes fixades per les empreses que aporten solucions innovadores, i
   4. reptes que promoguin la creació d’empreses entre l’alumnat.

 

En relació amb els centres.

  1. Assessorar i donar suport als centres en la planificació, l’organització, l’assignació de recursos i la gestió dels cicles formatius per optimar la implantació i el desplegament de metodologies d’aprenentatge competencial basades en reptes, projectes, objectius o situacions similars o properes a la realitat laboral.
  2. Assessorar en la recerca de projectes reals d’empreses i altres entitats i la relació amb aquestes.
  3. Donar suport als centres per establir estratègies d’interrelació i coordinació entre els programes d’innovació “ActivaFP”, “InnovaFP” i Foment de l’emprenedoria.

 

En relació amb les empreses i altres institucions.

  1. Generar models de cooperació entre els centres i les empreses i institucions per aportar escenaris, instruments, recursos i exemples reals, a través, entre d’altres, de la Formació Pràctica en Centres de Treball i la formació dual, que contribueixen al desplegament de les metodologies actives competencials i l’avaluació dels aprenentatges.
  2. Desenvolupar models de participació de les empreses i entitats en l’organització, el desplegament i l’avaluació de les competències desenvolupades mitjançant aquest model d’aprenentatge.

Aquest curs a l’Eugeni hem estat desenvolupant el projecte InnoWine, que ha consistit en el disseny d’un dispositiu IoT (ang: Internet Of Things) per al mesurament de paràmetres ambientals juntament amb el desenvolupament d’aplicacions per a l’explotació de les dades proveirà al petit viticultor d’informació objectiva per a la presa de decisions.

La idea base d’aquest projecte ha estat premiada amb una ajuda de la III Convocatòria d’ajudes a la FP Dualiza Bankia i ha estat desenvolupant-se amb l’estreta col·laboració del Departament d’Electrònica de l’Institut Rambla Prim de Barcelona.