Administració i Finances

L’objectiu d’aquest cicle és preparar els alumnes per a que tinguin  competència en organitzar o executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental; aprendràs a:

 • Administrar i gestionar l’aprovisionament d’existències.
 • Administrar i gestionar el finançament, el pressupost i la tresoreria.
 • Administrar i gestionar els recursos humans.
 • Realitzar i analitzar les operacions comptables i fiscals.
 • Realitzar i supervisar operacions d’assessorament, negociació, reclamació i venda de productes i serveis
 • Administrar i gestionar en l’Administració Pública.
 • Informar i assessorar sobre productes o serveis financers i d’assegurances.
 • Realitzar les gestions d’un servei d’auditoria.

La titulació obtinguda: Tècnic/a Superior en Administració i Finances

Currículum oficial GENCAT de AF 

Durada: Dos anys que corresponen 2000 hores, de les quals 1.584 h es realitzen en el centre i 416 hores en pràctiques d’empresa (FCT a l’Eugeni).

Se t’ofereix la possibilitat de realitzar el cicle en modalitat DUAL.

Després d’Administració i Finances podràs continuant formant-te en alguns Graus a la Universitat o a l’Eugeni, en els altres cicles de la família de Comerç i Màrqueting i Informàtica i comunicacions.

El continguts d’aquest cicle són:

 • Comunicació i atenció al client.
 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
 • Procés integral de l’activitat comercial.
 • Recursos humans i responsabilitat corporativa.
 • Ofimàtica i procés de la informació.
  • Paquet Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher)
  • Paquet de gestió Sol (ContaSol, NominaSol, FactuSol)
  • Novotyping (Programa de mecanografia)
 • Anglès
  • Comprensió i producció de missatges orals presencials.
  • Comunicació telefònica en l’àmbit administratiu
  • Interpretació i elaboració de missatges escrits.
  • Emissió de documents administratius i comercials.
  • Presentacions personals i de treball
  • Reunions de treball.
 • Gestió de recursos humans.
 • Gestió financera.
 • Comptabilitat i Fiscalitat.
 • Gestió logística i comercial.
 • Simulació empresarial.
 • Formació i orientació laboral.
 • Projecte d’administració i finances.
 • Formació en centres de treball.

En empreses de qualsevol sector d’activitat ja sigui pública o privada així com entitats bancàries, corredories d’assegurances, despatxos professionals i administracions públiques com a:

 • Administratiu d’oficina o de despatx professional, comercial, de gestió i de personal.
 • Comptable.
 • Administratiu de banca i d’institucions financeres.
 • Responsable de tresoreria, de sistemes de pagament, de cartera, de valors, d’internacional
 • Administratiu de l’Administració pública.
 • Tècnic en gestió de cobraments.
 • Auxiliar d’auditoria.
 • Agent comercial d’assegurances, de bancs i d’institucions financeres.
 • Gestors administratius.
Administració i Finances